top of page

מדיניות הפרטיות

 • אתר זה והאתרים השונים במסגרתו מופעלים ע"י תיירות ארץ כנרת (להלן: "האתרים").

 • כתובתנו: קיבוץ כנרת (קבוצה), 1511800.

 • בכל שאלה או פניה ניתן לפנות אלינו:

 • טלפון: 04-6675555

 • פקס: 04-6675500

 • אימייל: vpmarketing@kinneret.org.il

 • הפרטיות של המבקרים באתרים שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה כיצד נשמור הפרטים האישיים שלכם ואיזה שימוש נעשה בהם.

 • איסוף פרטים אישיים

 • הסכמתכם לשימוש שלנו בעוגיות (cookies) בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתרים שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתרים. באפשרותכם למנוע את השימוש שלנו בעוגיות ע"י גלישה בדפדפן המאפשר גלישה ללא עוגיות.

 • במהלך הגלישה באתרי ארץ כנרת, ייתכן שהפרטים הבאים ייאספו אף ללא ידיעתכם:

 • מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

 • מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

 • מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

 • יתכן שהפרטים הבאים ייאספו במידה ותזינו פרטים אלה באתרים במהלך הגלישה (הזנת הפרטים היא על פי בחירתכם, ואינה חובה):

 • כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתרים השונים שלנו;

 • מידע שאתם מזינים בזמן ביצוע הזמנה באתרים שלנו, לרבות פרטי כרטיס האשראי שלכם;

 • כל מידע נוסף שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתרים שלנו;

 • מידע שאתם מפרסמים באתרים שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;

 • מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו;

 • כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו;

 • שימו לב: לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

 • המידע שנאסוף יישמר על ידנו בהתאם לדין, במאגר המידע של החברה או של צדדים שלישיים הנותנים לנו שירותים.

 • שימוש בפרטים האישיים

 • בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתרים שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתרים. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 • ניהול האתרים והעסקים שלנו;

 • התאמה האישית של האתרים עבורכם;

 • לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתרים שלנו;

 • אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתרים;

 • שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.

 • שליחת הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;

 • שליחת התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;

 • אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);

 • טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתרים שלנו;

 • שמירה על האתרים שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

 • שימושים אחרים.

 • אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

 •  

 • חשיפת פרטים אישיים

 • אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

 • אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל תאגיד בקבוצת התאגידים שלנו (כל תאגידי קיבוץ כנרת) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

 • אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 • לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

 • בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

 • על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);

 • לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);

 • למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג'.

 • שמירת פרטים אישיים

 • פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור המטרה או המטרות לשמם נאספו.

 • תיקונים

 • אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

 • זכות עיון במידע

 • אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לאספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם.

 • אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא להשתמש בפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

 • באפשרותכם להודיע לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

bottom of page